Privacy voorwaarden CosMENtis

Welkom op onze website. Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: CosMENtis, met maatschappelijke zetel te Grensstraat 1, 3010 Leuven en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer BE 0876.127.160. Voor algemene informatie kan u steeds een e-mail verzenden naar info@cosmentis.com of telefonisch contact +32 (0)16 20 25 33.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt worden. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemene principes met betrekking tot privacy.

CosMENtis leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

CosMENtis stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is CosMENtis. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. Door deze gegevens online in te tikken, verklaart de gebruiker zich ermee akkoord dat deze informatie door CosMENtis worden opgeslagen in een gegevensbank (database) en gebruikt voor informatie over opleidingen, trainingen en publicitaire doeleinden. Wij bieden wel steeds de mogelijkheid om uit te schrijven. Onder geen enkele voorwaarde zullen wij uw gegevens doorgeven of doorverkopen aan derden die niet met CosMENtis  verbonden zijn.

Artikel 2 – Persoonsgegevens met betrekking tot jouw privacy.

CosMENtis hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van haar klanten (en consumenten), en ontwikkelde daarom dit Privacy Beleid. Het Privacy Beleid van CosMENtis wil zowel een open en transparante communicatie met de gebruiker tot stand brengen, als de naleving verzekeren van de wet houdende bescherming van de persoonsgebonden gegevens. Alhoewel het Privacy Beleid van CosMENtis van toepassing is op al haar activiteiten, dient de hieronder weergegeven informatie gelezen te worden in functie van deze website.

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt en opname in een databank

Door deze gegevens online in te tikken, verklaart de gebruiker zich ermee akkoord dat deze informatie door CosMENtis wordt opgeslagen in een gegevensbank (database) en gebruikt mag worden voor publicitaire doeleinden. In de registratiefiche bieden wij de mogelijkheid om je uit te schrijven uit de CosMENtis database. Hij of zij zal daarna langs deze weg geen informatie of reclameboodschappen meer ontvangen. Onder geen enkele voorwaarde zullen wij uw gegevens doorgeven of doorverkopen aan derden die niet met CosMENtis verbonden zijn. Wij bieden wel steeds de mogelijkheid om uit te schrijven

2.2. Beheer van IP-gegevens

Wij gebruiken je IP-adres enkel om problemen met onze server vast te stellen, onze website te beheren en anoniem toepasselijke demografische informatie te verzamelen.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

CosMENtis zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van CosMENtis om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze CosMENtis website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 3: het u toezenden van opleidingsdata, direct marketing, trainingen, events, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van informatie, trainingen, nieuwsbrieven, events…. , kan CosMENtis uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing, publicitair en ander materiaal met betrekking tot CosMENtis, haar producten en/of diensten. CosMENtis kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door CosMENtis bewaarde documenten.

Wij bieden wel steeds de mogelijkheid om uit te schrijven. Onder geen enkele voorwaarde zullen wij uw gegevens doorgeven of doorverkopen aan derden die niet met CosMENtis  verbonden zijn.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van CosMENtis, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien CosMENtis failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van CosMENtis geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

CosMENtis zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat CosMENtis uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

CosMENtis zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat CosMENtis uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. CosMENtis zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen CosMENtis en U.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan CosMENtis. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@cosmentis.com of per post naar CosMENtis Grensstraat 1 D/301 3010 Kessel-Lo.  

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan CosMENtis aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7- toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze medewerkers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Bevoegdheidsafbakening

CosMENtis is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van de sites waarnaar links voorzien zijn vanuit onze sites.

De website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Naam
Herkomst
Functie
Bewaartijd
webhero_session
men3.be
directtot na de sessie
XSRF-TOKEN
men3.be
directtot na de sessie
_ga
google.com
indirect14 maanden
_ga_1XNQF38H14google.comindirect14 maanden
JSESSIONIDnr-data.netindirecttot na de sessie


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x